Kącik Ucznia


Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej.

Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy.

Uczeń ma prawo do dwóch przerw w ciągu zajęd (posiłek, zabawa).

Uczen ma prawo do pasywnego posiadania telefonu komorkowego, ktorego używanie może odbywać się tylko poza klasą.

 

Nagrody

Za pilność, obowiązkowość, wzorowe zachowanie na zajęciach szkolnych oraz postępy w nauce uczeń otrzymuje:
wyróżnienie w klasie,

zawiadomienie rodziców,

za dobre wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia – dyplom,

za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnienie ucznia w obecności całej szkoły (nagrody książkowe),

uczniowie ósmych klas otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Języka Polskiego.

 

Kary

Każda próba użycia telefonu w czasie lekcji kończy się konfiskatą telefonu, który może być odebrany wyłącznie przez rodzica/opiekuna w biurze Szkoły.

Za nieprzestrzeganie regulaminu Szkoły, uczeń może być ukarany kolejno:

  1. . Upomnieniem wobec klasy,
  2. Wezwaniem rodziców do Szkoły,
  3. Pisemnym ostrzeżeniem skierowanym do rodziców, d. Usunięciem ze Szkoły.

Usunięcie ze Szkoły ucznia jest egzekwowane przez Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z Zarzadem.

 

Obowiązki Uczniów

Podczas jakichkolwiek zajęć czy uroczystości szkolnych, uczniowie Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawla II w New Britain są zobowiazani do:

 1. Uprzejmego zachowywania sie oraz odnosznie się z szacunkiem do nauczycieli, innych uczniów, rodziców i wszystkich pracowników naszej Szkoły oraz pracowników Szkoły wynajmowanej.
 2. Nie używania języka prowokacyjnego, poniżającego, lub wulgarnego.
 3. Nie przeszkadzania czy utrudniania prowadzenia zajęć lekcyjnych.
 4. Nie stosowania wszelkiego rodzaju aktów agresji.
 5. Nie uszkadzania mebli, komputerów szkolnych, pomocy naukowych, wystroju klas, dekoracji oraz żadnych innych przedmiotów będących własnością publiczną lub prywatną nauczycieli lub innych uczniów.
 6. Przychodzenia do Szkoły w stosownym ubiorze. W szczególności zabroniony jest każdy prowokacyjny lub ekstremalny styl ubierania się. Wymagany strój w czasie wszelkich uroczystości szkolnych to:
  1. biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka dla dziewcząt
  2. biała koszula, granatowe lub czarne spodnie dla chłopców.
 7. Nie przynoszenia do Szkoły przedmiotów które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla otoczenia, lub jakiegokolwiek zakłócenia funkcji nauczania:
  1. jakiejkolwiek broni, pistoletów, noży, itp. włączając zabawkowe przedmioty o tym przeznaczeniu;
  2. urządzeń lub zabawek służących do odtwarzania muzyki lub gier rozrywkowych bez pozwolenia nauczyciela lub Dyrektora Szkoły;
  3. deskorolek czy też butow z rolkami lub innego obuwia stwarzającego zagrożenie w bezpiecznym poruszaniu się po szkole.
 8. Nie przynoszenia lub spożywania gumy do żucia.
 9. Nie biegania lub poruszania sie po Szkole po podczas zajęć bez odpowiedniej przepustki.
 10. Regularnego uczeszczania na zajecia szkolne. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być usprawiedliwiona przez rodziców. Nieobecność na zajęciach prze okres pięciu kolejnych tygodni bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy uczniów oraz nieotrzymanie promocji do następnej klasy.
 11. Nie używania telefonu komórkowego, odtwarzaczy gier elektronicznych, lub innych przyrzadow komunikacyjnych lub rozrywkowych podczas zajęć lekcyjnych.
 12. Nie posiadania, lub jakiegokolwiek uzywania środków odurzających takich jak narkotyki, alkohol, czy papierosy.
 13. Nie popełniania wykroczeń o podłożu seksualnym.

Wyżej wymienione przepisy będą egzekwowane przez dyrekcje szkoły, nauczycieli oraz prezesa Szkoły Jezyka Polskiego.